Bestuur

Het bestuur van de stichting, verder te noemen "het bestuur", bestaat uit vier natuurlijke personen en wel twee bestuurders, die zijn aangewezen door het bestuur van de Heemkundekring Oirschot en twee bestuurders, die zijn aangewezen door het bestuur van de Heemkundekring de Beerzen.

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste twee maal herbenoembaar. Het in een tussentijdse vacature benoemde bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd worden.

Bestuurssamenstelling
Naam Functie Sedert
Arthur de Vries Voorzitter 2012
Marie-Louise Boxelaar Secretaris/penningmeester 2012
Jan van Vroenhoven Lid 2012
Anton Neggers Lid 2018
Marie-Louise van Bemmelen Lid 2018