Bestuur

Het bestuur van de stichting, verder te noemen "het bestuur", bestaat uit vier natuurlijke personen en wel twee bestuurders, die zijn aangewezen door het bestuur van de Heemkundekring Oirschot en twee bestuurders, die zijn aangewezen door het bestuur van de Heemkundekring de Beerzen.

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste twee maal herbenoembaar. Het in een tussentijdse vacature benoemde bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd worden.

Bestuurssamenstelling
Naam Functie Sedert

Foto Arthur de Vries

Arthur de Vries

Voorzitter 2012

Foto Marie-Louise Boxelaar

Marie-Louise Boxelaar

Secretaris
penningmeester
2012

Foto Henk van Hout

Henk van Hout

Lid 2012

Foto Jan van Vroenhoven

Jan van Vroenhoven

Lid 2012